ระบบบริหารงานโรงเรียน (Impressionsoft)

ระบบทะเบียนนักเรียน

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานบุคลากร

ระบบงานบุคลากร

ระบบงานการเงิน

ระบบงานการเงิน

ระบบงานบัญชี

ระบบงานบัญชี

พัสดุ-ครุภัฑณ์

ระบบงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

รถรับส่งนักเรียน

ระบบงานรถรับส่งนักเรียน

แนะแนว

ระบบงานแนะแนว

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบงานวิชาการวัดผล

งานวิชาการ

งานวิชาการ

งานวัดผล

งานวัดผล

งานประกันคุณภาพภายใน

งานประกันคุณภาพภายใน

ข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบออนไลน์

กิจกรรมเสริมภาคฤดูร้อน

กิจกรรมเสริมภาคฤดูร้อน

Bookmark

สำหรับครูบันทึกคะแนน(Bookmark)

โอนคะแนน

โอนคะแนนจากเครื่องตรวจ

ระบบงานกิจการนักเรียน

งานวินัยนักเรียน

งานวินัยนักเรียน

บันทึกสถิตินักเรียน

บันทึกสถิตินักเรียน

บันทึกขออนุญาต

บันทึกขออนุญาต

บันทึกพฤติกรรมเชิงบวก

บันทึกพฤติกรรมเชิงบวก

บันทึกพฤติกรรมเชิงลบ

บันทึกพฤติกรรมเชิงลบ

งานห้องสมุด

ระบบงานห้องสมุด

ระบบงานห้องสมุด

ยืม-คืนหนังสือ

ยืม-คืนหนังสือ

งานสืบค้นห้องสมุด

งานสืบค้นห้องสมุด

บันทึกเข้า-ออกห้องสมุด

บันทึกเข้า-ออกห้องสมุด

foodcourt

Foodcourt

Foodcourt

บัตรเติมเงิน

บัตรเติมเงิน

ขายสินค้าเฉพาะ

ขายสินค้าเฉพาะ

ขายหน้าจอทัสกรีน

ขายหน้าจอทัสกรีน

ขายร้านสหการ

ขายร้านสหการ

ปลดล็อคร้านค้างในระบบ

ปลดล็อคร้านค้างในระบบ

พยาบาล

ระบบงานห้องพยาบาล

ระบบงานห้องพยาบาล

บันทึกรับบริการรายวัน

บันทึกรับบริการรายวัน

เบ็ดเตล็ด

ผู้ควบคุมระบบ

ผู้ควบคุมระบบ

ผู้บริหาร

ระบบงานผู้บริหาร

ระบบงานอลูมิเนียม

ระบบงานอลูมิเนียมอินเตอร์ไทย

ระบบงานอลูมิเนียมอินเตอร์ไทย

ระบบงานอลูมิเนียมปีเตอร์สัน

ระบบงานอลูมิเนียมปีเตอร์สัน

CONTACT

Contact us and we'll get back to you within 24 hours.

Nonthaburi, TH

+66 086-3777918, 096-7908800, 089-1097954

narumon@impress.co.th